วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการสอน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์


โครงการสอน การออกแบบบรรจุภัณฑ์  รหัสวิชา 2301 - 2227
สาขาวิชางานการออกแบบ  ประเภทวิชาออกแบบ  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2555
ระหว่างวันที่  21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2555   ถึงวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
 
1.  ผู้สอนนายอุทิศ  พิมที                                                   โทรศัพท์ 0875196743
                                                                                                E-mail  lvc_design@hotmail.com
2.  ผู้เรียน  ระดับชั้น    ปวช.3          จำนวน 10 คน
3.  ห้องเรียน  323
4.  จำนวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิจ
5.  จุดประสงค์รายวิชา (ตามหลักสูตรกำหนด)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดและ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้ถูกต้อง
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างต่างๆของบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ถึงวัสดุต่างๆที่นำมาทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว สามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
6. คำอธิบายรายวิชา (ตามหลักสูตรกำหนด)
การออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ใช้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกลวิธีขยายส่วนแบ่งทางการตลาด  ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ผลิต
7.  มาตรฐานรายวิชา (ตามหลักสูตรและบูรณาการผู้สอน)
มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน วิเคราะห์วิจารณ์ ถกปัญหา ร่วมเสนอแนะแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้ที่ค้นคว้ามาด้วยตนเองในหัวข้อที่กำหนด
มาตรฐานที่ 2 ด้านทักษะกระบวนการ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์   การสร้างสรรค์งานออกแบบบนบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งสามารถนำเสนอในการสื่อสารได้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดวิชาชีพในปัจจุบัน
มาตรฐานที่ 3 ด้านเจตคติ
ข้อ 1 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อการทำงาน รอบคอบ
ขยันซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อ มีมนุษย์สัมพันธ์ รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย แก้ปัญหา
 
8.  แนวทางการศึกษา (กรอบการเรียนรู้ของนักเรียน)
                นักศึกษาอธิบายและนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ได้ตามขั้นตอน
         สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ชิ้นงาน    และผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน
9.  กิจกรรมการสอน (อย่างน้อย  5  วิธี)
                1  การใช้ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
                2  ทักษะในการผลิตผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
              3  ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
              4  ทักษะในการสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคงาน
                  การถ่ายภาพในปัจจุบัน
              5  ทักษะในการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
10.  เอกสารประกอบการสอน (อย่างน้อย  5  เล่ม)
1. ประชิด ทิณบุตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ : โอเดียนสโตร์,2531
2. ชัยศักดิ์  เชื้อชาวนา รวมเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ : . รุ่งเรืองอินเตอร์ปริ๊นทร์
,2546
3. กลิน  โลกะกะสิน การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ : สำนักพิมพ์นาฬิกา,2547
4.  การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
5. ชัยรัตน์  อัศวางกูร, ออกแบบให้โดนใจ,บริษัทวิทอินดีไซน์ จำกัด,2548
6. FINE ART ,บริษัท  เดอะเกรทไฟน์อาร์ท  จำกัด,2009
11.  สื่อการสอน (มากกว่า ร้อยละ  50  ของหน่วยการเรียน)
                1. กล้องเค้ก
                2. เสื้อยืดในกล่องพลาสติก
                3. กระดาษการ์ด
                4. ตำราเรียน
                5. นิตรยสาร
                6. บล๊อกสกรีน
                7. แผ่นโปรชัวร์
                8. อุปกรณ์ช่วยสอนคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  เครื่องขยายเสียง
                9. เครื่องรับสัญญาณภาพ
12.  การศึกษาด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง (อาจจะมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอะไร จากแหล่งใด)
                1.  Internet     เรื่องการออกแบบกราฟิก,  การออกแบบบรรจุภัณฑ์
                2.  ห้องสมุด    เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์
                3.  ร้านใบบุญ  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
                4.   เครื่องรับสัญญาณภาผ่านดาวเทียม
                5.  แหล่งเรียนรู้อื่น    เรื่อง....................................................................
13.  การบูรณาการ  เรื่องการใช้ภาษาข้อความป้าย การออกแบบลวดบนคอมพิวเตอร์                      
14.  ชิ้นงาน/โครงการ (Project)   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ชิ้นงาน    และผลิตชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน                                                    
15.  เชิญผู้เชี่ยวชาญ
                มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

16.  ทัศนศึกษาดูงาน
                -  ดูงานที่ร้านใบบุญ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
17.  การประเมินผล  คะแนนร้อยละ  100  แบ่งเป็น
                1.  คุณธรรม  จริยธรรม  ร้อยละ  30  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาชีพ)
                                1.1  ตรงต่อเวลา                                                                  ร้อยละ  10
                                1.2  การแต่งกาย                                                                  ร้อยละ  5
                                1.3  ความรับผิดชอบ                                                          ร้อยละ  3
                                1.4  การปฏิบัติตนตามข้อบังคับ                                       ร้อยละ  3
                                1.5  ความซื่อสัตย์                                                                ร้อยละ  3
                                1.6  ทักษะทางสังคม                                                          ร้อยละ  3
                                1.7  ละเว้นสิ่งเสพติด                                                         ร้อยละ  3
2.  การเรียนการสอน                                                                         ร้อยละ  50
                3.  ชิ้นงาน/โครงการ (Project Work)                                           ร้อยละ  20
18.  เกณฑ์การวัดผล
                ช่วงคะแนน                                          ระดับผลการเรียน
                   80-100                                                               4
                   75-79                                                                 3.5
                   70-74                                                                 3
                   65-69                                                                 2.5
                   60-64                                                                 2
                   55-59                                                                 1.5
                   50-54                                                                 1
                   ต่ำกว่า  50                                                         0
19.  การส่งผลการเรียนการสอน
                กำหนดการส่งผลการประเมินผลตามสภาพจริง
                                ครั้งที่  1                                 สัปดาห์ที่               4
                                ครั้งที่  2                                 สัปดาห์ที่               8
                                ครั้งที่  3                                 สัปดาห์ที่               12
                                ครั้งที่  4                                 สัปดาห์ที่               16
                                ครั้งที่  5                                 สัปดาห์ที่              19  (ส่งผลการเรียน)
                ***การสอบวัดผล  สอบประมวลผลปลายภาคเรียน  สัปดาห์ที่  18
20.  การแบ่งหน่วยการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการสอน
สื่อการเรียนการสอน

1


แนะนำรายละเอียดของวิชา เกณฑ์การวัดผลและหนังสืออ่านประกอบ
อธิบายถึงวิวัฒนาการของการความหมายและหน้าที่ออกแบบ
ปฐมนิเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
บรรยาย  ตอบคำถามหนังสือเรียนและการสาธิต
แผ่นซีดี
2
อธิบายถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์
-                   บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย
-                   บรรจุภัณฑ์ชั้นใน
-                   บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด
การบรรยาย
ตอบคำถาม
ฝึกปฏิบัติ
หนังสือเรียนและการสาธิต

3

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุ
-                   ประเภทเซรามิคส์
-                   ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช
-                   ประเภทโลหะ
-                   ประเภทพลาสติก
การบรรยาย
ศึกษากรณีตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติ
การสาธิต
เครื่องคอมพิวเตอร์
4

วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ
-                   กล่องกระดาษแข็งแบบพับ
-                   กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว
-                   กล่องกระดาษลูกฟูก
-                   ถุงและซอง
การบรรยาย
ศึกษากรณีตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติ
การสาธิต
เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์


5


วัสดุประเภทพลาสติก
-                   ถุงพลาสติก
-                   ขวดพลาสติก
-                   หลอดพลาสติก
-                   ลังพลาสติก
-                   ชริงค์ แพกเกจ
-                   บลิสเตอร์แพกเกจ
-                   แอร์แคป
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
งานชิ้นที่ 5
สินค้าที่ใช้วัสดุจากพลาสติกชนิดต่างๆเพื่อการบรรจุภัณฑ์
6

บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ
-                   กระป๋อง
-                   ถัง
-                   Aerols or Pressurized Containers
-                   Collapsible Tubes
-                   อะลูมิเนียมแผ่นเปลว
การบรรยาย
ศึกษากรณีตัวอย่าง
อภิปรายวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติ
สินค้าที่ใช้วัสดุประเภทโลหะชนิดต่างๆเพื่อการบรรจุภัณฑ์
7

วัสดุประเภทแก้ว
-                   วัสดุที่ใช้ทำแก้ว
-                   ประเภทแก้ว
การบรรยาย
ศึกษากรณีตัวอย่าง
อภิปรายวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติ
สินค้าที่ใช้วัสดุประเภทแก้วชนิดต่างๆเพื่อการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง
8 - 9

สอบกลางภาค


10 11

รูปทรงของบรรจุภัณฑ์
-                   บรรจุภัณฑ์ประเภททรงแข็งตัว
-                   บรรจุภัณฑ์ประเภทกึ่งแข็งตัว
-                   บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตรวจความคืบหน้างานProject 
รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อการบรรจุภัณฑ์  ที่สอดคล้องกับการใช้งาน
12

การออกแบบโครงสร้าง ของบรรจุภัณฑ์
-                   ลักษณะและรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตรวจความคืบหน้างานProject 
ความสำคัญของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
13

-                   ชิ้นส่วนประกอบการบรรจุในกล่อง
-      รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม้
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตรวจความคืบหน้างานProject 
ความสำคัญของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14

กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
-                   การกำหนดนโยบายหรือวางแผน
-                   การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตรวจความคืบหน้างาน
Project 
การสาธิต
เครื่องคอมพิวเตอร์
15

-                   การศึกษาความเป็นไปได้
-                   การพัฒนาและแก้ไข
-                   การพัฒนาแบบจริง
-                   การผลิตจริง
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตรวจความคืบหน้างาน
Project 
การสาธิต
เครื่องคอมพิวเตอร์
16

การออกแบบกราฟฟิกและกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เตรียมนำเสนอ
การสาธิต

17

1.   Project work
การบรรยาย
ศึกษากรณีตัวอย่าง
อภิปรายวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
18


สอบปลายภาค
ไม่มีความคิดเห็น: